Onbegrijpelijke begrippen

Het groot niet te verklaren woordenboek van onbegrijpelijke begrippen uit de rechtspraktijk.

Copyright
Alle informatie op de site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, downloadbare bestanden, etc.), is eigendom van Van Roon, Saly & Partners tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Roon, Saly & Partners.

De Europese procedure voor geringe vorderingen is een schriftelijke procedure voor grensoverschrijdende geldvorderingen (maximaal 2.000 euro) die worden ingeleid met een standaardvorderingsformulier. De verweerder kan binnen 30 dagen antwoorden, waar nodig vergezeld van bewijsmiddelen. Onder voorwaarden kan een mondelinge behandeling worden gehouden. Het gerecht beslist op de vordering binnen 30 dagen na het antwoord van verweerder.

Bron: www.recht.nl